MENU


      Hlášení závad

Povinnost stavebníka, vlastníka budovy nebo SVJ

Povinnost k osazení radiátorů indikátory vytápění a sankce za nesplnění - Zákon o hospodaření s energií (406/2000 Sb.)
Povinnost stavebníka, vlastníka budovy nebo SVJ osadit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům byla stanovena v § 6a odst. 10 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií (dále jen „Zákon o hospodaření s energií“) již od 1.7.2006 se lhůtou k provedení do 7 let od účinnosti ustanovení, tedy nejpozději do 1.7.2013.  Zákon o hospodaření s energií byl mimo jiné novelizován zákonem č. 318/2012 Sb., kterým došlo k přečíslování paragrafů, k povinnosti regulace přibyla povinnost registrace a ustanovení se dostalo pod § 7 odst. 4 psím. a) Zákona o hospodaření s energií. K tomuto ustanovení se váže lhůta pro splnění povinnosti osadit tepelná zařízení přístroji registrujícím dodávku tepelné energie do dvou let od účinnosti novelizace, která nastala k 1.1.2013, tedy do konce roku 2014 (viz přechodná ustanovení novelizace č. 318/2012 Sb.). Povinnost k osazení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie však již platí.
Při výkladu tohoto ustanovení činí problémy zejména nesourodá terminologie a nedostatečná definovanost pojmů „vnitřní tepelná zařízení budov“ a „přístroj regulující a registrující dodávku tepelné energie“.  Pojem vnitřní tepelné zařízení budovy lze chápat jako součást technického systému budovy, který je v § 2 odst. 1 písm. u) Zákona o hospodaření s energií definován jako zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů. Jinými slovy tedy půjde o radiátory nebo jiná vnitřní otopná tělesa připojená na zdroj či rozvod tepelné energie určené pro vnitřní rozvod a spotřebu tepelné energie v objektu nebo jeho části, případně v souboru objektů odběratele a zařízení pro dopravu tepelné energie tvořené tepelnými sítěmi a předávacími stanicemi (odběrná a rozvodná tepelná zařízení ve smyslu § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona).
Přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se zpravidla rozumí (poměrový) indikátor vytápění instalovaný k otopnému tělesu, často též nesprávně pojmenovaný jako měřič, nebo poměrové měřidlo.
Regulaci ústředního vytápění a přípravy teplé vody v budově dále upravuje § 6 vyhlášky č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům (dále jen „Vyhláška pravidel pro vytápění“). Měření množství tepelné energie a teplé vody v zúčtovací jednotce pak upravuje § 7 Vyhlášky pravidel pro vytápění, který pro technické parametry indikátorů vytápění odkazuje na normy ČSN EN 834 a ČSN EN 835.
Pokud povinné osoby nesplní výše uvedené povinnosti, takové jednání kvalifikuje Zákon o hospodaření s energií jako správní delikt. U fyzických osob jde o přestupek, který se týká nejen vlastníka budovy při neplnění povinnosti osadit vnitřní tepelná zařízení přístroji regulujícími i registrujícími dodávku tepelné energie, ale i fyzických osob, které jako koneční uživatelé neumožní instalaci, údržbu nebo kontrolu přístrojů regulujících (nikoliv registrujících) dodávku tepelné energie konečným uživatelům, ať už jde o konečné uživatele v domech vlastněných jinou fyzickou nebo právnickou osobu, nebo v domech se SVJ. Za přestupek vlastníkům budov – fyzickým osobám pro neosazení vnitřních tepelných zařízení hrozí pokuta až do výše 100.000,-Kč a fyzickým osobám, které neumožnili instalaci zařízení pak hrozí pokuta do výše 50.000,-Kč.
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dle Zákona o hospodaření s energií dopustí správní deliktu tím, že nesplní povinnost osadit vnitřní tepelná zařízení přístroji regulujícími i registrujícími dodávku tepelné energie, přičemž jí hrozí pokuta až do výše 200.000,-Kč. Právnická osoba však za správní delikt neodpovídá, pokud prokáže, že vynaložila veškeré úsilí které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
Správní delikty dle Zákona o hospodaření s energií projednává a pokuty vybírá Státní energetická inspekce.
Závěr
Dle Zákona o hospodaření s energií jsou stavebník, vlastník budovy a SVJ povinni do konce roku 2014 osadit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům. Povinnost k osazení přístroji regulujícími dodávku tepelné energie platí již nyní. Za nesplnění povinnosti hrozí vlastníkům budov – nepodnikajícím fyzickým osobám pokuta až do výše 100.000,-Kč, vlastníkům budov - podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám pokuta až do výši 200.000,-Kč. Pokuta až do výše 50.000,-Kč hrozí i fyzickým osobám jako konečným uživatelům, kteří se dopustí přestupku tím, že neumožní instalaci příslušného regulujícího zařízení na vnitřní tepelné zařízení.

 

Zdroj: web. portál pro SVJ

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
TEL.: 775 490 101, INFO@PRAZSKYSPRAVCE.CZ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ | PARTNEŘI