MENU


      Hlášení závad

Zateplení domů, dotace a úvěry

Projekční činnost

Pražský správce zajišťuje zpracovávání projektové dokumentace pro různé bytové objekty a na území hl.města Prahy a Středočeského kraje.
Projekční činnost zajišťujeme prostřednictvím několika ověřených projekčních kanceláří na základě výběrového řízení v součinnosti se Společenstvím vlastníků jednotek anebo Bytovým družstvem.

Nabízíme:
• Projektové studie
• Projekty pro ohlášení stavby a stavební povolení
• Realizační projekty
• Služby spojené s vyřízení stavebního povolení, kolaudace a záboru veřejného prostranství

Rozsah projektů je zpracován vždy v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., případně v souladu s podmínkami jednotlivých dotačních programů.

Financování

Pražský správce zajišťuje výběr nejvhodnějšího a nejvýhodnějšího způsobu financování rekonstrukce a zateplení domů. Součástí naší služby je vyřízení bankovního úvěru Českými bankovními institucemi (tj. poptání minimálně pěti finančních institucí na konkrétní výši úvěru na základě doložení základních informací)
Zpracování a posouzení s doporučením nejvhodnější instituce
Po výběru banky ze strany Společenství vlastníků jednotek nebo Bytového družstva zajistíme všechny potřebné kroky až k podpisu úvěrové dokumentace.
Dozory staveb
Technický dozor investora (Bytové družstvo, Společenství vlastníků):
Naši externí pracovníci vykonávající práci technického dozoru, mají minimální praxi 5 let v oboru a také zkušenosti s vedením staveb dozorovaného charakteru.
Výkon technického dozoru spočívá zejména:
• Účast na kontrolních dnech
• Jednání s projektantem
• Přebírání konstrukcí a podkladů
• Provádění kontroly zápisů ve stavebním deníku
• Kontrola a odsouhlasení soupisů provedených prací jako podklad pro fakturaci dodavatele
• Kontrola dodržování technologických předpisů
• Kontrola a odsouhlasení závěrečného vyúčtování provedených prací
• Kontrola vad a nedodělků z předávacího protokolu díla
• Závěrečná archivace listů ze stavebního deníku a dokladů od dodavatele stavby

Koordinátor BOZP:

Od 1.ledna 2007 došlo k zásadním změnám související s platností nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) a s účinností nových právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jimiž jsou zákon č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí předpisy, resp. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Hlavní změnou, která vychází z tohoto zákona (zák. č. 309/2006 Sb.) je zavedení do výstavby některé právní instituty, k nimž patří funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (koordinátor BOZP) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP), které právní řád neznal.

V případě zájmu Vám doporučíme několik koordinátorů BOZP

Výběrová řízení

Pražský správce doporučuje před realizací stavby (zateplení domů) klientovi provést výběrové řízení na dodavatele stavby. V případě zájmu doporučíme v součinnosti s SVJ nebo BD do výběrového řízení společnosti, s kterými máme dobré zkušenosti.
Výběrové řízení má následující fáze, které pro klienta zajistíme:
• Zveřejnění zadání a včetně oslovení realizačních firem
• Odevzdání uzavřených obálek
• Otevření obálek v součinnosti a přítomnosti Společenství vlastníků nebo Bytového družstva
• Posouzení nabídek v součinnosti s SVJ nebo BD
• Zveřejnění výsledků

Výběr kvalitního dodavatele je pro Vás jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v průběhu celé revitalizace.

Energetika

Energetické audity (EA)
Předepsán zákonem č.406/2000 Sb. a prováděcí vyhláškou č.213/2001 Sb. novelizované vyhláškou č.425/2004 Sb. Obsahují informace o způsobech a úrovni využívání energie v budovách. Audit zahrnuje i případný návrh opatření, která je nutná realizovat, aby bylo dosaženo energetických úspor. Výše uvedené vyhlášky stanovují, kdo má povinnost tomuto auditu podrobit své energetické hospodářství a budovu.
Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)
Tento dokument hodnotí budovu z hlediska všech energií, které do budovy vstupují, tedy energie na vytápění, chlazení, ohřev vody, větrání, osvětlení. Doložení požadavků na jejich spotřebu je třeba k prokázání dodržení obecných technických požadavků na výstavbu ve smyslu vyhlášky č.286/2009 Sb.
Tento průkaz obsahuje dvě části a to grafické znázornění třídy ENB, která zařazuje budovu do třídy ENB pomocí barevně odlišné stupnice a protokol průkazu ENB, tj. formulář, ve kterém je popsána budova po stránce stavební, po stránce tepelně technických parametrů i jednotlivých energetických systémů, včetně tříd energetické náročnosti pro jednotlivé energetické systémy, pokud jsou v budově umístěny.
Požadavek na průkaz PENB je dán zákonem o hospodaření energií.
Odborné posudky
Energetický dokument je vždy potřebný k žádosti z programu Zelená úsporám 2013, Nový panel a k stavebnímu řízení. Pražský správce na základě místa a zájmu klienta doporučí energetického auditora.

Dotace

Pražský správce zajistí a zprocesuje vyřízení a hlavně splnění podmínek žádostí pro jednotlivé dotační programy. Kontaktujte nás za účelem schůzky ohledně dotací a naši technici se s vámi rádi sejdou ve vašem objektu. 

PROGRAM NOVÝ PANEL

PROGRAM ZELENÁ ÚSPORÁM

JESSICA
NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
TEL.: 775 490 101, INFO@PRAZSKYSPRAVCE.CZ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ | PARTNEŘI