MENU


      Hlášení závad

Poplatky a formuláře - veřejný rejstřík od 2014

Novela zákona o soudních poplatcích zahrnuje změny ve výši poplatků následovně :
Položka 11
1. Za návrh na zahájení řízení ve věcech veřejného rejstříku
a) za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 12 000 Kč
b) za první zápis spolku do veřejného rejstříku
1 000 Kč
c) za první zápis osoby do veřejného rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku 6 000 Kč
d) za změny nebo doplnění zápisu u spolku 1 000 Kč
e) za změny nebo doplnění zápisu 2 000 Kč

2. Poplatek podle bodu 1 písmen d) a e) se vybere za návrh pouze jednou bez ohledu na počet měněných nebo doplňovaných skutečností uvedených v návrhu. Změnou se rozumí i návrh na výmaz skutečnosti a zápis nové skutečnosti týkající se právnické osoby nebo pouze návrh na výmaz skutečnosti, není-li nahrazována jinou skutečností, nebo pouze návrh na zápis doplňované skutečnosti, nenahrazuje-li jinou skutečnost. Změnou se nerozumí návrh na výmaz právnické osoby z veřejného rejstříku.
3. Podle této položky se platí poplatek také za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené bez návrhu, ve kterém soud rozhodl o provedení zápisu.
4. Poplatek podle této položky se nevybere za řízení ve věcech veřejného rejstříku zahájené na návrh příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem.
Fungování systému Obchodního rejstříku po 1. 1. 2014
Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
Nová zákonná úprava s sebou přináší nutné změny Informačního systému obchodního rejstříku (dále jen ISROR). V tuto chvíli bychom vás chtěli informovat, že v kontextu legislativních změn v rámci Nového občanského zákoníku (dále jen NOZ) bude po nezbytnou dobu úprav systém ISROR funkční v přechodném režimu.
Od 1. 1. 2014 dojde k postupnému nasazování úprav systému s důrazem na zajištění funkcionality formulářů pro podání prvozápisů a změn v obchodním rejstříku na stránkách Ministerstva spravedlnosti, tak jak předpokládá nařízení vlády č. 351/2012 Sb. ze dne 16. 10. 2013. V rámci první etapy nastanou pro veřejnost následující změny a omezení:
• Ke dni 31. 12. 2013 bude ukončena platnost formulářů ve formátu ZFO a PDF.
• Ke dni 31. 12. 2013 dojde k automatickému vymazání dat rozpracovaných inteligentních formulářů na stránkách justice.cz.
•  Ve dnech 1. 1. 2014 – 5. 1. 2014 nebudou dostupné na internetu inteligentní formuláře pro zápis do obchodního rejstříku.
• Od 6. 1. 2014 budou dostupné nové inteligentní formuláře rozšířené o možnost zápisu nových právních forem a rozšířené o skutečnosti dle nové legislativy. Návrhy lze podat v listinné nebo elektronické podobě. Ať už je návrh podáván v listinné nebo v elektronické podobě, musí být elektronicky vyplněn na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (§ 17 odst. 1 nařízení vlády č. 351/2013 Sb.).
•  Ve dnech 2. a 3. 1. 2014 nebude u rejstříkových soudů možné zpracovávat nová podání.
•  Výpisy z internetové části budou poskytovány bez omezení.
Systém bude schopný pracovat ve stávajícím režimu a ve větší míře se nenaruší chod soudů v rozsahu vyhotovování výpisu z rejstříku a poskytování informací veřejnosti prostřednictvím veřejné části systému. Konec zavádění změn systému v první etapě a jeho spuštění s novými úpravami je plánováno k 6. 1. 2014.
Z důvodů velkého objemu změn systému ISROR v kontextu NOZ je celkový proces kompletního upgradu rozpracován do čtyř etap s celkovou odhadovanou dobou realizace 7-9 měsíců. Po tuto dobu bude systém ISROR pracovat v přechodném režimu ve kterém se mohou projevovat některá omezení.
Z pohledu veřejně přístupných částí systému by neměly vzniknout vážnější komplikace spojené s přechodem na novou verzi systému. Lze však předpokládat, že cca v prvních 5 měsících mohou nastat určitá omezení v rámci zpracovávání jednotlivých požadavků. Z toho důvodu bude ze strany Ministerstva spravedlnosti rozšířena uživatelská podpora přímo pro tyto případy, která pomůže veřejnosti s problémy, jež se v rámci systému mohou v souvislosti s novou úpravou vyskytovat.
Příklad omezení v aplikaci ISROR v době přechodného režimu:
• Údaje, které lze zapsat do textu mohou být zapisovány (z již upravených IF „překládány“) do „textů“ (za osobu, ostatní skutečnosti)
• Omezení funkčnosti inteligentního formuláře (pro fúzi, rozdělení, převod)
• Úpravy v zápisech u některých specifických právních forem fyzických osob podnikajících, tuzemských odštěpných závodů, zahraničních právnických osob…
• Předregistrace názvu obchodní korporace
• Kvalita poskytovaných dat pro externí odběratele

NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT
TEL.: 775 490 101, INFO@PRAZSKYSPRAVCE.CZ
DOKUMENTY KE STAŽENÍ | PARTNEŘI